Skip to content

Ansök om medlemskap

ICOM FINLANDS MEDLEMSFÖRMÅNER

 • Med medlemskortet får du fritt inträde eller rabatt på inträdesavgiften i många museer runt om i världen. I olika länder gäller olika slags praxisar. En del museer har i bruk en ICOM -snabbfil, med vilken du undgår att behöva köa till målen.
 • Du har en möjlighet att bli medlem i ICOMs internationella kommittéer och delta i de associerade organisationernas verksamhet.
 • Du har en möjlighet att delta i ICOMs generalmöte som ordnas vart tredje år.
 • Du kan ansöka om att bli representant för ICOM Finland på konferenser, nätverksevenemang eller möten ute i världen.
 • Du får ICOMs internationella nyhetsbrev per email.

KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP

En enskild person som väljs som fullvärdig medlem i föreningen bör vara:

 • Kompetent inom något av museets verksamhets delområden antingen genom sin utbildning eller genom motsvarande erfarenhet och hen bör inneha en hel- eller deltidstjänst på ett museum eller i någon annan institution eller organisation
 • eller en pensionerad museiprofessionell
 • eller en oberoende museiprofessionell eller konsult som följer ICOMs yrkesetiska regler för museiarbete, och arbetar för museernas bästa, men som inte säljer eller gör reklam för någon av de kommersiella produkter eller den utrustning som används i museer
 • eller någon annan person som man anser att är värd medlemskap i ICOM på grund av de professionella tjänster som hen har utfört för någon av ICOMs nationella eller internationella kommittéer. Dessa medlemmar får utgöra högst 10 % av föreningens medlemsantal.

En studerandemedlem bör vara:

 • en studerande vid Metropolias konservatorlinje, eller en studerande som har avlagt grundstudierna i museologi och inlett ämnesstudierna. I samband med ansökningsblanketten bör man leverera ett intyg över att ha utfört de studier som fordras. Fortsättningsstuderande på universitetsnivå är inte berättigade till studerandemedlemskap.

En sammanslutningsmedlem i föreningen bör vara:

 • ett museum eller en motsvarande institution eller en organisation som ett museum eller en institution är en del av eller är beroende av.

Att avgå eller bli utesluten som medlem

En medlem kan avgå ur föreningen genom att anmäla det till styrelsens ordförande eller sekreterare. Anmälan om avgång kan också göras på föreningens möte. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har lämnat sin förfallna medlemsavgift obetald, och det har förflutit ett år från förfallodagen, eller medlemmen annars har underlåtit att fullfölja de förpliktelser hen har förbundit sig till genom att gå med i föreningen, eller med sitt förfarande i föreningen eller utanför den på ett märkbart sätt har skadat föreningen, eller inte längre uppfyller de krav som lagen eller föreningens stadgar nämner när det gäller medlemskap.

ANSÖK OM ATT BLI MEDLEM

Om att bli medlem i ICOM ansöker man med två elektroniska blanketter, med vilka man går med i Finska nationella kommittén samt i takorganisationen med säte i Paris. Medlemmarna godkänns av ICOM Finska nationella kommitténs styrelse med stöd av ICOMs allmänna regler. Medlemsansökningarna behandlas minst två gånger i året på ICOM Finska nationella kommitténs styrelsemöten eller per email. När medlemsansökan har godkänts beställer sekreteraren kortet från ICOMs sekretariat i Paris. Kortet levereras till ICOMs sekreterare i Finland inom ungefär tre veckor, varefter sekreteraren postar det till medlemmen. Reservera 1–2 månaders behandlingstid.

Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar, så kom ihåg att returnera båda ansökningarna:

 1. Fyll i den elektroniska blanketten OBS! Kom också ihåg den internationella kommittéen
 2. Fyll i dina uppgifter också på Paris egen blankett här

Om inte Parisblanketten fungerar, kan du också printa och scanna blanketten som finns här nedan och skicka den till vår email  info@icomfinland.fi

Medlemsavgifterna som föreningens styrelse senast har godkänt dem:
Personmedlem 80 €
Studerande och pensionärer 43 €

Samfundsmedlemmar I (budget – 30 000 €) 296 €
Samfundsmedlemmar II (budget 30 000 – 100 000 €) 379 €
Samfundsmedlemmar III (budget 100 000 – 1 000 000 €) 556 €
Samfundsmedlemmar IV (budget 1 000 000 – 5 000 000 €) 656 €
Samfundsmedlemmar V (budget 5 000 000 – 10 000 000 €) 747 €
Samfundsmedlemmar VI (budget 10 000 000 € -) 912 €