Skip to content

Om föreningen

Det internationella museirådet

ICOM är ett internationellt museiråd grundat år 1946. Det är en icke-kommersiell organisation som är nära knuten till UNESCO och självständig i förhållande till regeringarna. ICOMs uppgift är att skydda kulturarvet. Organisationen sprider information samt deltar i det beslutsfattande som gäller museibranschen. ICOM utvecklar standarderna som definierar museernas administration och organiserandet av samlingarna, samt branschens bästa praxis. ICOMs huvudkontor är beläget i Paris. Medlemmarna är från 141 länder, och består av sammanlagt över 35 000 museiprofessionella.

Organisationen är indelad i nationella och internationella kommittéer.  ICOM Finland är en av 115 nationella kommittéer. Som medlem i ICOM Finland kan du ansluta dig till den internationella kommittén på ditt eget område. De internationella kommittéerna har delats in enligt tema, som medlem kan du alltså aktivt delta i diskussionen på ditt eget område.

ICOM Finland

ICOM Finlands nationella kommitténs uppgift är att främja det professionella samarbetet bland de medlemmar som är verksamma i museibranschen och att erbjuda möjligheter till att följa med den internationella utvecklingen på området. ICOM Finland främjar sina finländska medlemmars deltagande i det internationella ICOMs verksamhet och förverkligar organisationens strategiska plan på nationell nivå. ICOM Finland fungerar också som representant för sina medlemmar i takorganisationen.

Att värna om ICOMs Museietiska regler är en av ICOM Finlands centrala uppgifter. Tillsammans med Finlands Museiförbund delar ICOM Finska nationella kommittén ut Årets museipriser. ICOM Finland deltar i upprätthållandet av den museiprofessionella diskussionen också i hemlandet genom att delta i organiserandet av olika sorters seminarier. Dessutom främjar ICOM Finland synligheten för det finländska museikunnandet internationellt bland annat genom att översätta finländska publikationer till engelska.