Skip to content
ICOMa čoahkkin jođus

Searvi

Riikkaidgaskasaš musearáđđi

ICOM lea jagis 1946 vuođđuduvvon riikkaidgaskasaš musearáđđi, Unesco vuollásaš ja hálddahusain sorjjasmeahttun ii-gávppálaš organisašuvdna. ICOMa ulbmilin lea suodjalit kulturárbbi. Organisašuvdna juohká dieđu ja oassálastá museasuorggi mearrádusaid dahkamii. ICOM ovddida museaid hálddašeami, čoakkáldagaid organiserema meroštalli standárddaid ja suorggi buoremus vuogádagaid. ICOMa váldokantuvra lea Parisas. Lahtut leat 141 riikkas ja mii leat oktiibuot badjel 35 000 museaámmátlačča. 

Organisašuvdna juohkása riikkasis ja riikkaidgaskasaš kommišuvnnaide. ICOM Suopma lea okta 115 riikkasis kommišuvnnas. ICOM Suoma lahttun sáhtát searvat iežat suorggi riikkaidgaskasaš kommišuvdnii. Riikkaidgaskasaš kommišuvnnat leat juohkásan fáttáid mielde, nuba daid lahttun sáhtát aktiivvalaččat oassálastit iežat suorggi ságastallamii.

ICOM Suoma kommišuvdna

ICOM Suoma kommišuvdna rs:a ulbmilin lea ovddidit museasuorggi lahtuid ámmátlaš ovttasbarggu ja fállat vejolašvuođaid suorggi riikkaidgaskasaš ovdáneami čuovvumii. ICOM Suopma ovddida suopmelaš lahtuid oassálastima riikkaidgaskasaš ICOMa doibmii ja ollašuhttá organisašuvnna strategalaš plána riikkasis dásis. ICOM Suopma ovddasta iežas lahtuid maiddái guovddášsearvvis.  

ICOMa museaetihkalaš njuolggadusaid gáhtten lea okta ICOM Suoma deháleamos ulbmiliin. Ovttas Suoma musealihtuin ICOM Suoma kommišuvdna juohká Jagi musea -bálkkašumiid. ICOM Suopma oassálastá museaámmátlaččaid ságastallama doalaheapmái maiddái ruovttueatnamis nu, ahte oassálastá iešguđetlágán semináraid lágideapmái. Dan lassin ICOM Suopma čalmmustahttá suopmelaš museaámmátdáiddu riikkaidgaskasaččat earret eará nu, ahte jorgala suopmelaš publikašuvnnaid eaŋgalasgillii.