Skip to content
Etusivu » Aktuellt » RIIHISAARI – NYSLOTT MUSEUM ÄR ÅRETS MUSEUM 2023

RIIHISAARI – NYSLOTT MUSEUM ÄR ÅRETS MUSEUM 2023

Årets musiepriser delades ut den 25.5. på museigalan i Helsingfors. Årets museum 2023- pris fick Riihisaari – Nyslotts museum. Årets kommunikationsgärnings- pris beviljades till Korjaustaito.fi – webbsidan. Årets specialpris fick Lekmuseet. Museikortets specialpris gavs till Halosenniemi.

Årets museum- cirkulationspris, skulpturen Esko som Pekka Kauhanen har skapat, beviljas åt ett museum som har på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt befrämjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande och museets verksamhet har fört med sig till museibranschen nya eller olka synvinklar, ideer och tankar. Priset delas ut av det Internationella museirådet ICOM:s Finlands kommitté och Finlands museiförbund.

Till finalen för tävlingen Årets museum kom fyra museer. Prisnämnden besökte under våren finalistmuseerna, träffade personalen och bekantade sig med museernas verksamhet.

Riihisaari – Nyslotts museum är Årets museum

Prisnämnden beskrev det valda Årets museum på följande sätt:

” I museets verksamhet beskrevs Årets museum Riihisaari – Nyslotts museumpå följande sätt:

” I museets verksamhet kommer fram en fördomsfri inställning, ett aktivt utvecklingsgrepp och ett starkt sökande efter nya sorters roller samt personalens entusiaism och fördjunpning i sitt arbete. Museet har förnyats genom att respektera det gamla och samtidigt se modigt in i framtiden. 

Vinnarmuseet har tillaggt på ett betydande sätt museibranschens samhälleliga synlighet och efektivitet genom att lyfta fram nya öppningar, förankrande av samfundet, deltagande i diskussioner, ett aktivt nät- och samarbetsarbete, att ta itu med aktuella fenomen, utvecklandet av konst- och kulturfältet samt lyfta fram viktiga tematan. Ett exmpel i museets verksamhet om ett nyare slags tänkesätt som syns och växelverkans mångfacettering som förs med publiken är en samarbetsmodell som är riktad för de unga. Vinnarmuseet har lyckats med att hitta ny publik med sina mångsidiga innehåll samt med talrika nyare sorts evenemang samt också fått utanför museibranshcen synlighet som syns. Riihisaaris museum är en viktig påverkare i sin egen miljö och i museerna i Öst Finlands nätverk, fungerar som en mötesplats och förstärker med sin fräscha och modiga aktivitet sin plats platsidentitet.

Vinnarmuseet arbetar aktivt med olika slags samfund och samarbetspartners, ett exempel om detta är en året runt samarbetsmodell som utvecklats med Sulkavas fängelse i samband med reparering av båtar. Riihisaris museum har lyft fram nutiden och framtiden  i ett mångsidigt utställnings- och forskningsarbete av Saimas skärgård. Som en följd av det långsiktiga arbetet har man i museet på ett betydande sätt fått verksamheten att gå framåt som hänför sig till museiala båtar och presenterandet och underhållet av dem. Via rörliga museiångbåtar presenterar museet och på ett unikt sätt bevarar den ”flytande” och levande kulturtraditionen.

Riihisaaris museet verkar förutom som ett museum och kulturresemål också som rese- och ett reserådgivningsmål genom att på detta sätt ge ett exempel om sina egna tjänster och också om resursernas påfyllning. Museet har etablerat sin plats som ett populärt årets runt besöksmål.”

Korjaustaito.fi -webbsida är Årets kommunikationsgärning

Årets museumkommunikationsgärnings- pris delas ut vartannat år till en lyckad, positiv kommunikationsgärning som glänser. Årets kommunikationsägrnings- pris beviljades åt Museiverkets Korjaustaito.fi webbsida. Prisnämnden beskrev Årets kommunikationspris på följande sätt:

” Samlandet av information på Korjaustaito.fi sidan har varit en riksomfattande och imponerande gärning.  Sidan som handlar förutom om renoveringstraditioner och intressserade människor betjänar också museer och stöder museernas kärnuppgit som en bevarare och upprätthållare av byggnadstraditionen. Det nyttiga materialet som samlats på en sida möjliggör lätt lättillgänglighetens information och uttnyttjandet av den. Samtidigt stöder sidan den hållbara utvecklingen genom att befrämja byggnadsbeståndets bevarande.”

Lekmuseet uppmärksammades med ett specialpris

Dessutom uppmärksammar prismämnden med ett Specialpris Lekmuseet som var en av Årets museum- tävlingens finalister. Specialpriset är ett erkännande som prisnämnden när den vill kan bevilja för en långsiktig påverkan för att utveckla museibranschen.

Prisnämnden beskrev mottagaren till specialpriset på följande sätt: ”Prisnämnden imponerades av museets nya koncept och dess förändring: ”från All Inclusive-resan till  egenhandsutflykt. Lekmuseet har öppnats på nytt i en ny museibygnad som en självständig aktör och skapat för sig själv en ny vision samt ett koncept i ett tätt samarbete med sin kundkrets. Museet försvarar lekens betydelse och lyfter upp viktiga teman i sin utställningsverksamhet. I utställningsprojekten får också publiken delta och med sin verksamhet ökar museet på kommande museigenerationer.

Den inspirerande och engagerande personalen möjliggör ett starkt och mångsidigt publikarbete. Museet har fördjupat sig i en tjänsteform vars utgångspunkt är en upplevelse som går över generationer. Förändringen i museets utgånspunkter när det gäller presentationen av leksakerna till lekens värld som forskningsresande är lyckat. Museet drar starkt nytta av sina resurser genom att försvara leken,” beskrev prisnämnden.

Museikortet specialpris beviljades Halosenniemi

Vinnaren för Museikortets specialpris valdes av publiken. Museikortets specialpris med ett tema som årligen firar 360 Museikort-målets mångsidiga utbud. Detta år var specialprisets tema fascinerande konstnärshem och museikortsanvändarna fick rösta fram sin favorit bland sex förtjusande kandidatförslag.